جدول مشخصات 6 انتن میکروتیک

دراین تصویر خانه های جدول بر اساس کیلومتر  که در پایین و بالای جدول درج شده اند مشخص شده است.

نوار قرمز رنگ، حداکثر مسافتی که دستگاه می تواند با سیگنال70- داشته باشد را نشان میدهد. خط قرمز رنگ نمایانگر حداکثر مسافتی که دستگاه میتواند دراستاندارد802.11nبا سرعت حداکثر300mbpsدر ثانیه داشته باشد.

خط سفید رنگ به معنی حداکثر مسافتی است که دستگاه میتواند در استاندارد های 802.11ac با سرعت حداکثر 866mbps درثانیه داشته باشد.

به عنوان مثال برای تعدادی از دستگاه های جدول بالا باتوجه به مسافت وپهنای باندبه شرح زیر می باشند :

جدول انتن میکروتیک

اطلاعات بیشترتماس بگیرید

 1) مشخصات انتن میکروتیک LHG5

برد امواج : بین 50 تا 60 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندارد 802.11n تا : 12 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندارد 802.11ac : پشتیبانی نمی کند.

مشخصات انتن میکروتیک

2) مشخصات انتن میکروتیک STX Lite5

برد امواج :بین 11 تا 12 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندارد 802.11n : تا 3 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندارد 802.11ac : پشتیبانی نمی کند

جدول مشخصات انتن میکروتیک

3) مشخصات انتن میکروتیکSXT5 ac

برد امواج : بین 16 تا 17 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندارد 802.11n : تا 25 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندارد 802.11ac : پشتیبانی نمی کند

جدول مشخصات انتن میکروتیک

4) مشخصات انتن میکروتیک QRT5

برد امواج : بین 60 تا 70 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندار 802.11n : تا 25 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندارد 802.11ac : پشتیبانی نمی کند

مشخصات انتن میکروتیک

5) مشخصات انتن میکروتیک  QRT5 ac

برد امواج : بین 60 تا 70 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندار 802.11n : تا 35 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندارد 802.11ac :  تا 11 کیلومتر 

مشخصات انتن میکروتیک

6) مشخصات انتن میکروتیک DynaDish

برد امواج : بین 100 تا 120 کیلومتر

برد امواج در حالت استاندارد 802.11n : تا 45 کیلومتر

برد امواج درحالت استاندارد 802.11ac : تا 14 کیلومتر

مشخصات انتن میکروتیک

اطلاعات بیشترتماس بگیرید