پرسشنامه که شامل 6 سوال برای ارزیابی عملکرد مجموعه ایمن الکترونیک یاس