دوره اموزشی آنتن میکروتیک برای انتقال تصویر

تومان 90،000

فایل اول  : مراحل کانفینگ point to point با روتر برد میکروتیک

فایل دوم :

8 عدد در انبار