پایه دستکی 50 سانتی چند وجهی

تومان 391،000

پایه براکت دستکی 50  سانتی

بسیارمقاوم در برابر باد و باران

پایه دوربین چند وجهی

1 عدد در انبار